Referentie voorwaarden

Algemeen

Wanneer een professional van thuisdiensten een dienst heeft verricht, heeft de klant het recht een oordeel te geven over de uitgevoerde dienst. Dit noemen we een referentie.
Referenties zijn een belangrijk onderdeel van de website van thuisdiensten. De referenties bevatten namelijk zeer waardevolle informatie voor toekomstige klanten en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van de professionals op de website van thuisdiensten.
Referenties zijn opgebouwd uit een positieve, negatieve of neutrale beoordeling en een kort commentaar. De klant dient een zo helder mogelijk beeld te geven van (het verloop van) de uitgevoerde dienst door de professional. Hierdoor wordt maximale transparantie naar andere toekomstige klanten geboden. Op het moment dat een referentie of dienst geen helder beeld geeft, kan thuisdiensten de klant en de professional verzoeken om extra informatie aan te leveren ter beoordeling.

Voorwaarden

Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Referenties gaan altijd over een uitgevoerde dienst of een gedeelte daarvan door de betreffende professional.
 • De toon in een referentie dient netjes en correct dient te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.
 • In de referentie mogen geen persoonlijke gegevens staan van de professional en/of de klant. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is niet toegestaan. De referentie dient te zijn gegeven door de klant en dient betrekking te hebben op de professional die de dienst heeft uitgevoerd.
 • Wanneer een klant een referentie geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. Thuisdiensten behoudt zich het recht om dergelijke referentie aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de dienst, of de referentie naar de juiste professional te verplaatsen.
 • Thuisdiensten kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van referenties, noch voor referenties die niet voldoen aan de regels en voorwaarden.

Mogelijkheden voor verwijdering door thuisdiensten

In de volgende gevallen kan thuisdiensten overwegen een referentie te verwijderen:

 • De referentie bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van de professional of de klant of links of scripts naar andere pagina’s.
 • De referentie is gegeven door een klant die alleen een professional heeft geboekt om een positieve of negatieve referentie te geven en niet van plan was om de dienst te laten uitvoeren.
 • De dienst in kwestie is nooit uitgevoerd door de betreffende professional.
 • De referentie in kwestie gaat over een dienst die niet via de website van thuisdiensten is geboekt.
 • Thuisdiensten heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of tijdelijk offline halen van de referentie

Mogelijkheden voor verwijdering of aanpassing door een klant

 • De gegeven referentie kan door de klant worden verwijderd of aangepast met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.
 • Thuisdiensten is te allen tijde gerechtigd de mogelijkheid tot het aanpassen van een referentie te ontnemen als misbruik wordt geconstateerd.
 • Referenties met meldingen die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden kunnen thuisdiensten er toe brengen zich hierop te beroepen als uit onderzoek is gebleken dat dit de samenwerking tussen de klant, de professional en/of thuisdiensten schade toebrengt.

Mogelijkheid voor het doorgeven van een melding

Klanten en professionals die melding willen maken van referenties die niet in overeenstemming zijn met onze voorwaarden kunnen dit via de het contactformulier op de website of via info@thuisdiensten.com aan thuisdiensten doorgeven.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading