Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Dienstverlening
Artikel 3 Website
Artikel 4 Registratie
Artikel 5 Verstrekking van informatie
Artikel 6 Communicatie
Artikel 7 Gedragsregels
Artikel 8 Verplichtingen van de professional
Artikel 9 Verplichtingen van de klant
Artikel 10 Referenties
Artikel 11 Privacy
Artikel 12 Intellectueel eigendom
Artikel 13 Vrijwaring
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Artikel 15 Tarieven
Artikel 16 Betalingen
Artikel 17 Duur en beëindiging
Artikel 18 Klachten
Artikel 19 Geschillen
Artikel 20 Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

Professional: de (rechts)persoon die één of meerdere diensten aanbiedt via de website.
Klant: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen thuisdiensten en een professional.  Tussen thuisdiensten en de professional zijn de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
Thuisdiensten: het bedrijf thuisdiensten, gevestigd te 6191 JT Beek, Heirstraat 16, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64460746.
Website: www.thuisdiensten.com

Artikel 2. Dienstverlening

 1. Thuisdiensten biedt op de website een platform aan waarop klanten een professional kunnen boeken voor het laten verrichten van een dienst. Thuisdiensten heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een professional of een klant door middel van of in verband met de website of anderszins.
 2. Thuisdiensten handelt namens de professionals en is verantwoordelijk voor:
  • het aanbieden van advertentieruimte aan de professionals;
  • het aanmaken van de advertentie voor de professional en het publiceren van de advertentie op haar website;
  • het verwerken van latere aanpassingen van de advertentie;
  • het na elke boeking en online betaling door een klant verzenden van een e-mail aan de professional met daarin alle informatie die de professional nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de geboekte dienst(en);
  • het na uitvoering van de dienst(en) uitbetalen van de omzet aan de professional. Hierbij wordt de commissie voor thuisdiensten verrekend. De professional ontvangt hiervan een factuur met een overzicht van de boekingen.
 3. Door het aanvaarden van een geboekte dienst gaat de professional een ander, van de registratie en overeenkomst met thuisdiensten (zie artikel 4), vrijstaand contract met een klant aan.
 4. Thuisdiensten biedt klanten de mogelijkheden om een referentie te schrijven over de (diensten van) professional.
 5. Thuisdiensten is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 6. Thuisdiensten heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties en referenties is echter afkomstig van een professional of een klant.

Artikel 3. Website

 1. Thuisdiensten is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op (schade)vergoeding jegens thuisdiensten ontstaat.
 2. Thuisdiensten garandeert niet dat de website foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Thuisdiensten spant zich in om defecten zo snel mogelijk te verhelpen.

Artikel 4. Registratie

 1. Voor het plaatsen van een dienst door een professional is een registratie vereist.
 2. Een professional kan zich slechts registreren als hij of zij meerderjarig is en een inschrijving bij  de Kamer van Koophandel heeft.
 3. Met de registratie erkent, en gaat de professional akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.
 4. Door de registratie autoriseert de professional thuisdiensten om namens de professional de betaling van de klant voor een geboekte dienst van de professional in ontvangst te nemen.
 5. Met de registratie ontstaat er een overeenkomst tussen thuisdiensten en de professional. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en het privacy beleid van toepassing.
 6. Thuisdiensten behoudt zich het recht voor om een professional te weigeren, het geen hem zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
 7. Thuisdiensten behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging registratievereisten te wijzigen.

Artikel 5. Verstrekking van informatie

 1. Voor de juistheid en volledigheid van alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties en referenties is de professional zelf verantwoordelijk.
 2. De professional verklaart eerlijke en accurate informatie te verschaffen en verzekert dat de door hem of haar op de website aangegeven gegevens de waarheid zijn.
 3. De professional stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden veranderen de informatie aan te passen, of bij te werken.
 4. De professional verklaart geen obscene of seksueel getinte informatie te verstrekken en geen foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s of foto’s van andere mensen of van hem zelf op de website te publiceren.

Artikel 6. Communicatie

 1. Een externe email-adres wordt door thuisdiensten zonder uitdrukkelijke toestemming of in opdracht van de rechter nooit aan derden bekendgemaakt.
 2. De professional verplicht zich om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afzender voor derden toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor namen, telefoon- en faxnummers, adresgegevens, emailadressen evenals internet URL’s.
 3. Thuisdiensten behoudt zich het recht, maar is niet verplicht, om de inhoud van een door een professional geschreven tekst evenals geüploade bestanden (afbeeldingen, video’s) op de naleving van de wet en het recht te controleren en, indien nodig, te veranderen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
 4. Thuisdiensten verstuurt af en toe een nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen staan, alsmede nieuwe diensten die thuisdiensten aanbiedt. Indien u geen informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met thuisdiensten via het contactformulier of per e-mail: info@thuisdiensten.com

Artikel 7. Gedragsregels

 1. De website mag alleen persoonlijk worden gebruikt.
 2. De professional mag de aangeboden diensten niet overdragen of toewijzen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.
 3. De professional zal de website niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 4. De professional verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan hij of zij werkelijk is. Dat houdt ook in dat de professional zich niet als een werknemer van thuisdiensten zal voordoen.
 5. De professional verklaart de persoonlijke gegevens van klanten, waarover hij via thuisdiensten beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan voor het kunnen uitvoeren van de geboekte dienst(en).
 6. In het geval dat een van de bovengenoemde gedragsverplichtingen niet wordt nageleefd, kan dit zowel tot een beëindiging van de overeenkomst door thuisdiensten leiden evenals civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de professional zelf hebben.
 7. Het thuisdiensten privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de diensten van thuisdiensten. Door registratie verklaart de professional met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

Artikel 8. Verplichtingen van de professional

 1. De dienstverlener dient zorg te dragen voor de benodigde voorwerpen, producten en/of materialen om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren, tenzij vooraf via thuisdiensten is afgesproken dat de betreffende voorwerpen, producten en/of materialen van de klant zelf mogen worden gebruikt.
 2. De professional verplicht zich om op de overeenkomst tussen hem en een klant de wettelijke regels omtrent overeenkomsten op afstand, alsmede de op de website vermelde annuleringsregels in acht te nemen en te zullen naleven.
 3. De professional verplicht zich ertoe, zelf naar de wettelijke bepalingen en regelingen omtrent de beoefening van diensten rondom huis en gezin te informeren en deze ook in acht te nemen. Thuisdiensten helpt daarbij en distantieert zich daarom ook uitdrukkelijk van zwartwerken.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient er voor zorg te dragen dat de professional op de afgesproken dag en tijd zijn dienst(en) kan uitvoeren. Hiervoor dient onder andere de toegang tot de ruimte worden geboden en dienen er geen belemmeringen te zijn die het werken onmogelijk dan wel onwenselijk maken.
 2. De klant verplicht zich om op de overeenkomst tussen hem en een dienstverlener de wettelijke regels omtrent overeenkomsten op afstand, alsmede de op de website vermelde annuleringsregels in acht te nemen en te zullen naleven.

Artikel 10. Referenties

 1.  Een klant is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de professional door wie hij of zij een bepaalde dienst heeft laten uitvoeren.
 2. De klant staat ervoor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart thuisdiensten voor enige aanspraak ter zake daarvan.
 3. Thuisdiensten is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Referentie voorwaarden zoals gepubliceerd op de website.
 4. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  – een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  – een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
  – een referentie dient te zijn toegevoegd door de klant en dient betrekking te hebben op de professional door wie de dienst is uitgevoerd.
 5. Op een referentie zijn de referentie voorwaarden van thuisdiensten van toepassing.

Artikel 11. Privacy

 1. Thuisdiensten verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar dienst en aanverwante activiteiten.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het privacy beleid van thuisdiensten van toepassing.
 3. Thuisdiensten maakt in de uitvoering van haar dienst in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van thuisdiensten en van de rechthebbende(n) van intellectuele eigendomsrechten mag geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de website worden bewerkt, openbaar gemaakt, gedistribueerd of gereproduceerd. Dit betreft onder andere foto’s, advertenties, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van de website.
 2. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website zijn het intellectuele eigendom van thuisdiensten en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van thuisdiensten.
 3. De gebruiksrechten die door thuisdiensten worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik voor eigen doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de overeenkomst bij thuisdiensten. Al het andere gebruik zonder toestemming van thuisdiensten is strikt verboden.
 4. Het is in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van thuisdiensten en de computercodes of elementen waaruit de diensten en thuisdiensten zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
 5. Thuisdiensten is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door de professional wordt verstrekt, te gebruiken op de website. Thuisdiensten is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website en/of technische vereisten.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De professional verplicht zich om thuisdiensten van elke vorm van aansprakelijkheid en bij elke vorm van rechtszaken, schade, verliezen of claims, evenals van alle verplichtingen, kosten en vorderingen, die voortvloeien uit schade als gevolg van beledigingen, laster, schending van persoonlijke rechten, omwille van de onbeschikbaarheid van diensten, schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten of die door de registratie van de professional en/of zijn of haar gebruik kunnen ontstaan, schadeloos te stellen.
 2. De klant en de professional vrijwaren thuisdiensten voor alle aanspraken van derden die verband houden met een dienst en/of onvoldoende naleving van enige verplichting jegens thuisdiensten, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 3. De vrijwaringen gelden niet voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van thuisdiensten of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Thuisdiensten is niet aansprakelijk voor de inhoud en de juistheid van de registratie- en profielgegevens evenals door de professional aangemaakte inhoud.
 2. Thuisdiensten is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen en/of niet naleven van de wettelijke regels omtrent overeenkomsten op afstand of van de op de website vermelde annuleringsregels door een professional of een klant.
 3. Thuisdiensten is niet aansprakelijk voor de prestaties van een professional.
 4. Nieuwsbrieven, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie dat beschikbaar wordt gesteld door of via thuisdiensten zijn en blijven eigendom van thuisdiensten, tenzij dat vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Thuisdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geschrevene.
 5. Thuisdiensten is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot persoonlijke data (bijv. door hacking van de databank). Ook is thuisdiensten niet aansprakelijk voor misbruik van informatie van de professional.
 6. Voor het op het de website plaatsen van beledigend of obsceen materiaal door een professional, een klant, of door een hacker, is thuisdiensten niet aansprakelijk.
 7. Thuisdiensten is niet aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag of enig ander uit het contact tussen een professional en een klant voortvloeiend ongemak.
 8. Thuisdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door de professional zelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de website.
 9. Thuisdiensten is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Thuisdiensten is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website.
 10. Thuisdiensten is niet aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
 11. Thuisdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van thuisdiensten, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van thuisdiensten.
 12. Thuisdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is thuisdiensten gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken.

Artikel 15. Tarieven

 1. Alle door thuisdiensten vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is thuisdiensten te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen een maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.
 3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.
 4. Indien de professional niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende veertien dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met thuisdiensten volgens de daarvoor beschreven wijze op artikel 17 lid 7 op te zeggen.
 5. Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is thuisdiensten gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.

Artikel 16. Betalingen

 1. Voor een boeking is een klant verplicht om de geboekte professional vooraf te betalen. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online aangeboden betaalmiddel via het platform. Voor een aantal betaalmethodes worden extra kosten in rekening gebracht.
 2. Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de geboekte dienst(en) niet (geheel) uitgevoerd kunnen worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Door de registratie (zie artikel 4) heeft de professional thuisdiensten geautoriseerd om namens de professional de betaling in ontvangst te nemen.
 4. Betaling door de professional aan thuisdiensten vindt plaats door middel van een eenmalige of maandelijkse automatische incasso dan wel door facturatie van thuisdiensten aan de professional, afhankelijk van de voorkeur van de professional. Daartoe dient de professional na totstandkoming van de overeenkomst thuisdiensten te machtigen. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is thuisdiensten gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd of als een professional ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken, wordt dit door thuisdiensten aan de professional medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de professional automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De professional is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door thuisdiensten, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 6. Indien de professional na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan thuisdiensten de vordering ter incasso uit handen geven. De professional is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
 7. Alle betalingen door de professional aan thuisdiensten worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van thuisdiensten, ongeacht enige andere aanduiding door de professional.
 8. Enig beroep door de professional op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen thuisdiensten en de professional kent geen vaste of minimale looptijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst.
 3. De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij thuisdiensten aangeeft dat zij de overeenkomst niet zal verlengen en/of de professional de overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 7 van dit artikel.
 4. Bij verlenging wordt het abonnement inclusief instellingen en referenties voortgezet.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens van de professional op de website verwijderd, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen dat verhinderen.
 6. Referenties die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Alle referenties komen bij het eindigen van de overeenkomst te vervallen. Thuisdiensten is daarvoor geen vergoeding verschuldigd.
 7. De overeenkomst kan door de professional worden opgezegd telkens tegen het einde van de maand. Opzegging kan via het contactformulier op de website of via e-mail: info@thuisdiensten.com.
 8. Thuisdiensten is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang (zonder opzegtermijn) te beëindigen en/of de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de professional één of meer van de verplichtingen jegens thuisdiensten niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met handelt met de algemene voorwaarden en/of andere wettelijke of contractuele voorschriften. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van:
  1. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk, onacceptabel of obsceen gedrag, die thuisdiensten via een klant bereiken, dan wel die thuisdiensten zelf heeft;
  2. het opzettelijk verschaffen van obscene, seksuele, bedrieglijke, onjuiste, verouderde of incomplete informatie;
  3. pogingen van de professional om de overeenkomst over te dragen;
  4. indien de professional de rekening niet betaalt binnen de termijn die thuisdiensten heeft gesteld;
  5. indien de professional de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt;
  6. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering, onder curatelestelling, of staking van de bedrijfsvoering;
  7. in het geval de professional een zedenmisdrijf heeft begaan.
 9. Het beëindigen van de overeenkomst ontslaat de professional echter niet van de verplichtingen die hij gedurende de overeenkomst is aangegaan, waaronder, maar niet beperkt tot, de betaling van nog verschuldigde kosten.

Artikel 18. Klachten

 1. Thuisdiensten stelt strenge criteria op voor de toelating van een professional, zodat een goede dienstverlening kan worden gewaarborgd. Indien een klant desalniettemin niet tevreden is over de uitvoering van een dienst van een bij thuisdiensten aangesloten professional, kan deze een klacht indienen via e-mail of via het contactformulier.
 2. Als thuisdiensten van mening is dat de klacht terecht is, dan zal thuisdiensten in het belang van de klant tussen hem en de professional bemiddelen om de klacht op te lossen.
 3. Indien een professional schade veroorzaakt, kan de klant dit bij thuisdiensten melden via e-mail of via het contactformulier. Thuisdiensten zal dan contact opnemen met de betreffende professional en zorgen dat de schadeclaim op een juiste wijze wordt afgehandeld.

Artikel 19. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overige overeenkomsten en betrekkingen tussen de professional en thuisdiensten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter; dan wel, ter keuze van thuisdiensten, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de professional.

Artikel 20. Slotbepalingen

 1. Thuisdiensten is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen thuisdiensten en de professional zijn overeengekomen.
 3. Thuisdiensten wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van een professional van de hand.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Thuisdiensten zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietig/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Wanneer thuisdiensten wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere (rechts)persoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen de professional en thuisdiensten bestaan over op deze andere (rechts)persoon.

 

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading